Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: zuk@zuk.ozarow-mazowiecki.pl, zwany dalej: „Administratorem”.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim, Panem Łukaszem Grabowskim, za pomocą adresu: iod@zuk.ozarow-mazowiecki.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedniego świadczenia usług statutowych Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
   1. w przypadku podpisanej umowy, przez czas jej trwania, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat;
   2. w przypadku zgody, do momentu jej cofnięcia;
   3. w przypadku obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez czas wskazany odpowiednimi przepisami prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddawane procesom profilowania.